Meer woningen realiseren voor wie dat het hardst nodig hebben

Voorschoten is een aantrekkelijke woongemeente en dat moet het blijven voor iedereen: starters en ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen en daarvoor zijn er uiteindelijk simpelweg meer woningen nodig in ons dorp.

Prefab nieuwbouw

Behoud van de natuur, bestand tegen klimaatverandering

Voorschoten behoort tot de groenste dorpen in het land. Daar zijn wij trots op en dat willen we graag zo houden. Wonen in het groen is niet alleen mooi. De natuur helpt ons ook bij het opvangen van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Bomen en struiken geven verkoeling in warme zomers, ze houden water vast wat helpt bij toenemende regenval, en ze zorgen voor zuivere lucht. GroenLinks maakt zich sterk voor het planten van 150 extra bomen in het dorp

Eekhoorn

Goede zorg voor gezondheid en welzijn

GroenLinks geeft gezondheid prioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Een zorginstelling moet een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en zich betrokken voelen bij elkaar. Niet geld, instituties en organisaties staan centraal, maar de mensen zelf. Dat betekent dat we investeren in preventie: voorkomen is beter dan genezen.

sociaal

Meedoen in Voorschoten mogelijk maken

Meedoen in Voorschoten is belangrijk voor elke individuele inwoner, maar ook voor Voorschoten, voor onze lokale samenleving. Het meedoen met en kennis nemen van sportieve en culturele activiteiten in Voorschoten mag niet beperkt worden door financiële belemmeringen.

Gratis kinderopvang

Energietransitie: Voorschoten van het gas af

In de regionale energiestrategie (RES) van de regio Holland Rijnland wordt uiteengezet waar en hoe duurzame energie grootschalig kan worden opgewekt. Doel is CO2-uitstoot verminderen en wereldwijde temperatuurstijging beperken. De strategie voor onze regio kent vier onderdelen: energiebesparing, zonne- en windenergie opwekken, schoner vervoer en gebruik van duurzame warmtebronnen.

Warmtenet

Investeren in voorzieningen

De afgelopen vier jaren heeft de gemeente zich ingespannen om Voorschotense voorzieningen te behouden. Voorzieningen die ten gevolge van het financiële wanbeleid vóór 2018 stevig op de tocht stonden. Het is de afgelopen collegeperiode gelukt om zwembad Het Wedde, de Kinderboerderij, de WMO-voorzieningen en de bibliotheek te behouden.

zwembad

Ondernemen: ruimte bieden aan nieuwe bedrijvigheid

Er dient zich een nieuwe generatie inwoners aan, die pluriformer denkt en werkt dan de traditionele inwoners. Zij wonen vaker in appartementen, met goede voorzieningen in de buurt, kennen vaker mengvormen van wonen en werken, zijn veelal ondernemers en zelfstandigen, doen meer aan beleggen en sparen, kennen minder zekerheid en structuur, en leggen meer nadruk op zelfrealisatie en ontplooiing.

Centrumvisie

Afval scheiden: goed voor het milieu, goed voor de portemonnee

Voorschoten produceert al jaren te veel restafval, zo'n 230 kg per inwoner per jaar. De norm die de rijksoverheid hanteert is 100 kg. Het rijk heft afvalstoffenbelasting over elke ton afval die wordt gestort of verbrand. Met die belasting stimuleert het rijk de gemeenten om werk te maken van afvalscheiding. Want hoe minder restafval de inwoners aanbieden, hoe minder belasting de gemeente betaalt.

Grijs afval

Mobiliteit: schoner, slimmer en veiliger verkeer

Voorschoten is een dorpse gemeente, maar in een sterk verstedelijkt gebied met vele dorpelingen die dagelijks elders aan het werk zijn. Door de geplande woningbouw, binnen en buiten onze gemeente, zal de drukte de komende jaren toenemen. Zonder sturende maatregelen leidt dat onvermijdelijk tot vastlopend verkeer en onveilige situaties in ons dorp.

Fietsen

Bestuur en veiligheid: Voorschoten als veilig thuis voor iedereen

GroenLinks is trots op onze open en tolerante samenleving, waar ook naar minderheden wordt geluisterd en waar je mag zijn wie je bent. We willen dat alle inwoners zich veilig voelen in ons dorp, ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft, wie je bent of van wie je houdt. De gemeente maakt actief werk van een inclusieve samenleving en ondersteunt organisaties die zich daarvoor inzetten.

Gemeentehuis Voorschoten