Het raadsvoorstel verkent vijf locaties voor de plaatsing van deze woningen. Een amendement ingediend door GroenLinks en SP en gesteund door D66 stelt voor om enkele van deze locaties te herzien, met als doel de flexwoningen op de meest geschikte plekken te plaatsen, met respect voor de omgeving en de bewoners.

In het amendement werd voorgesteld de groene locaties bij het speelveld van het Geestwoningpad en op het terrein van de kinderboerderij te sparen. In plaats daarvan werd gevraagd om te kijken naar versteende locaties bij het parkeerterrein van Het Wedde en op het versteende deel van de gemeentewerf bij Rosenburgh. Ondanks het pleidooi van de amendementindiener, besloot de wethouder de groene locaties toch mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek. Helaas wezen de VVD, VL, CDA en de PvdA het amendement af op advies van de wethouder, hoewel ook de VVD expliciet aangaf waarde te hechten aan de bescherming van het groen in de plannen.

Conny van der Krogt, woordvoerder voor GroenLinks, benadrukt het belang van een zorgvuldige locatiekeuze en het vermijden van kwetsbare locaties: "Het is essentieel dat we luisteren naar de zorgen van onze inwoners en rekening houden met de impact van deze woningen op de buurt.” De voorgestelde groene locaties bij het speelveld en de kinderboerderij werden gezien als onvoldoende rekening houdend met deze aspecten. “We moeten juist met het groen in onze wijken voorzichtig omgaan”, aldus Van der Krogt. “Met dit voorstel werd de gemeente gevraagd in eerste instantie te kijken naar verharde stukjes Voorschoten die nu wat verwaarloosd zijn". Er was wel een meerderheid om de genoemde extra locaties toe te voegen aan de lijst die in het haalbaarheidsonderzoek mee zullen gaan.

Begin volgend jaar wil het college de resultaten van het onderzoek aan de raad presenteren. Dan zullen ook besluiten kunnen worden genomen over eventuele plaatsing. Zowel D66 als GroenLinks stemden voor het verrichten van het onderzoek, benadrukkend dat het belangrijk is om woningen te realiseren. Jolien Schroot, woordvoerder voor D66, wees op een lege stoel die symbool stond voor de mensen die er nog niet konden wonen: “Ook zij verdienen een stem, die ze zelf niet kunnen geven.” Beide partijen hebben echter vooraf aangegeven niet akkoord te zullen gaan met een keuze voor bebouwing van de groene locaties bij het Geestwoningspad en de Kinderboerderij.