Huishoudelijke hulp moet echt op maat worden uitgevoerd

De huishoudelijke hulp moet worden geregeld zoals het hoort: met onafhankelijke indicatie en echt op maat. Hierom heeft een meerderheid van de raad al eerder in een motie gevraagd. Deze motie is toen niet in stemming gebracht  omdat het college tijd wilde voor het maken van een berekening.  Wij vonden dat dat moest kunnen. Ondertussen steunde het CDA de motie niet meer en haakte af. Daarmee was er geen meerderheid meer. Het college heeft wel stappen vooruit gemaakt, maar niet voldoende, volgens GroenLinks, SP en D66.  Daarom is de motie opnieuw ingediend in de raad van 3 november. Onze motie is helaas verworpen.

GroenLinks vindt dat de huishoudelijke hulp moet worden uitgevoerd zoals het hoort: met onafhankelijke indicatie en  echt op maat. Samen met CDA, D66 en  SP hadden wij daartoe tijdens de vorige raad een motie ingediend. Daarmee was er een meerderheid voor de motie, die echter na bezwaren van o.a. het college werd aangehouden. Deze motie is vervolgens uitgebreid besproken in de raad  en twee commissies. Er kwam ook een notitie met voorstellen voor verbeterpunten en onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor toekenning van huishoudelijke hulp.

Een aantal verbeterpunten in deze notitie neemt het college over, zoals het aanpassen van de beleidsregels. Ook bespreekt het met de aanbieders of het huidige tarief nog voor 2017 voldoet. De resultaten daarvan zullen vervolgens vergeleken worden met de financiële mogelijkheden van de gemeente, zoals beschreven in de meerjarenbegroting. Maar de komende jaren wordt krap begroot op de WMO en de gemeente heeft het geld dat daardoor overblijft, nodig om gehele begroting dekkend te houden. GroenLinks vreest  dat er al bij voorbaat druk op de gesprekken, en daarmee het resultaat, staat om binnen de huidige tarieven te blijven. Onderzoek naar de tarieven zou naar onze mening daarom onafhankelijk moeten zijn.

Helaas trok het CDA zich uiteindelijk terug en kwam met een afgezwakte motie, waarin het college wel werd opgeroepen een onafhankelijk onderzoek naar de tarifering te doen. Ook moet onder meer onderzocht worden welke  mogelijkheden er voor een onafhankelijke indicering zijn. Deze motie vinden wij zwakker, omdat niet bij voorbaat een onafhankelijke indicatiestelling wordt vereist maar eerst om een onderzoek daarnaar wordt gevraagd.

GroenLinks hield, samen met D66 en de SP,  daarom vast aan de eerste motie. Gerechtelijke uitspraken en ervaringen uit de praktijk sterkten ons in onze mening. Deze eerste motie haalde het niet, omdat het CDA deze niet meer steunde. Met de nieuwe CDA-motie konden we wel leven. Daarom besloten we deze te steunen.  Deze motie heeft het daarmee wel gehaald.

Tot onze verbazing gaf de wethouder op voorhand aan deze afgezwakte motie niet uit te willen voeren. Deze motie doet immers waar de notitie van het college om vroeg, namelijk een keuze maken uit de door het college voorgelegde scenario’s. GroenLinks vindt het niet juist dat het college een duidelijke wens van een meerderheid van de  raad zo maar naast zich neerlegt.