Hoorzitting provincie over Rijnlandroute

Op 5 en 7 november werd in het Provinciehuis een hoorzitting gehouden over het ontwerp provinciaal inpassingsplan voor de Rijnlandroute.
 
Dit ontwerp was in maart van dit jaar gepubliceerd en vele organisaties en individuele burgers hadden een zienswijze ingezonden. Provinciale Staten zijn van plan op 10 december een definitief besluit over het plan te nemen en hadden de hoorzitting georganiseerd om belanghebbenden de gelegenheid te geven hun zienswijze nader toe te lichten.
Fer von der Assen was een van de insprekers en sprak mede namens de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, waarvan hij lid is. Hij wees de Statenleden op de inconsistentie van het provinciale beleid, dat enerzijds gericht is op het behoud van belangrijke weidevogelgebieden en het creëren van een robuuste ecologische hoofdstructuur en dat anderzijds ruimte biedt aan een inpassingsplan voor de Rijnlandroute volgens het zogenoemde Zoeken naar Balans (ZnB) tracé, dat enorme schade zal berokkenen aan natuur en landschap.
 
De aansluiting van de Rijnlandroute op de A44 bij Maaldrift zal de nekslag betekenen voor alle pogingen om een robuuste ecologische verbinding te realiseren tussen de kust en het Groene Hart, een ambitie waarvoor de provincie zelf miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd bij de aanleg van het natuurgebied Lentevreugd en het Bentwoud. Op vragen van Statenleden heeft Fer verder kunnen toelichten waarom de toverwoorden ‘mitigatie’ en ‘compensatie’ niet meer dan een illusie zijn in het weidegebied in onze omgeving.
 
Voor de complete tekst van Fer’s betoog zie de bijlage. Vóór de Statenvergadering in december zal de Commissie Verkeer en Milieu het ontwerp inpassingsplan op 19 november behandelen. Het is de bedoeling dat er dan zoveel mogelijk publiek op de been komt om de bezwaren zoals die door vele regionale organisaties naar voren zijn gebracht nog eens kracht bij te zetten.”