Provincie Zuid-Holland

Helemaal een verrassing is het natuurlijk niet, dat we onder curatele zijn gesteld.

GroenLinks heeft jarenlang gewaarschuwd tegen het financiële beleid van ONS en VVD, en de laatste jaren ook het CDA. Het amendement van een maand geleden van VVD, ONS en CDA om de OZB (onroerende zaak belasting) zo laag mogelijk te houden, was ons ook een doorn in het oog. Onze waarschuwingen zijn steeds genegeerd. Heel verbaasd zijn we dan ook niet dat de provincie ons gemeentebestuur onder curatele stelt.

 

Tijdens de begrotingsraad van 10 november jongstleden is de begroting van Voorschoten vastgesteld.  De begroting die het college voorstelde is toen gewijzigd door een amendement  van de fracties van VVD, ONS en CDA. Het college van VVD, ONS en CDA stelde toen voor om, bij verlaging van de tarieven voor afvalstoffen en riool, de OZB evenredig te verhogen ter compensatie, zodat het totaal aan lokale lasten voor de burger gelijk zou blijven. De fracties van VVD, ONS en CDA besloten dit voorstel terzijde te schuiven. Zij wezen deze compensatie via de ozb dus af.  Dit betekent minder inkomsten voor de gemeente en dat sloeg een gat in de begroting. Dit gat zou gedekt worden door bezuinigingen op onder andere de schakelklas voor kinderen van vluchtelingen en op cultuur en subsidies. GroenLinks was hier fel op tegen. Toen vorige week in de raad de belastingverordeningen werden vastgesteld hebben we hiermee ingestemd, om zwalkend beleid te voorkomen, maar wel onder protest omdat we het echt niet eens waren met het eerdere besluit dat de begroting wijzigde. Nu blijkt dat dit amendement de druppel is geweest die de emmer liet overlopen. De lokale lasten hoe dan ook zo laag mogelijk houden, zonder je er rekenschap van te geven dat een goede samenleving voor iedereen nu eenmaal geld kost, is een heilloze weg. Dat wordt nu schrijnend duidelijk.

Al jaren voeren VVD, CDA en ONS een dergelijk beleid. Het ging steeds slechter met de financiën. Zo’n anderhalf jaar geleden nog hebben wij samen met D66 en SP de raad voorgesteld een onderzoek te doen naar het snelle verslechteren van onze financiële situatie. Dit onderzoek had moeten voorkomen dat we steeds opnieuw dezelfde fouten zouden maken.  We waren bereid de hand in eigen boezem te steken. Helaas wezen de overige fracties dit voorstel af. Jarenlang hebben we betoogd dat de begroting echt anders moet, maar helaas heeft dit nooit geleid tot een verandering in beleid. GroenLinks is boos dat het zover heeft moeten komen. We zijn ook teleurgesteld  over de informatievoorziening door het college. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We staan klaar om dit financiële probleem voortvarend aan te pakken, kerstreces of niet. We beschouwen dit als onze verantwoordelijkheid naar Voorschoten toe.