Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad met grote meerderheid het nieuwe grondstoffenplan aangenomen. Met dat plan wil het gemeentebestuur het scheiden van afval voor de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat is om te beginnen financieel aantrekkelijk, omdat het verwerken van restafval door de afvalbranche steeds duurder wordt gemaakt en door het rijk steeds zwaarder wordt belast. Bovendien levert het gescheiden aanleveren van GFT, papier, glas, blik enz. inkomsten op. Maar bovenal is er winst voor onze leefomgeving. Minder afvalverbranding betekent minder CO2-uitstoot, en het hergebruik van grondstoffen vermindert de uitputting van de aarde. Met het nieuwe grondstoffenplan brengen we zo een circulaire economie een klein stukje dichterbij en zorgen we beter voor ons milieu.

De eerste stap die gezet gaat worden is dat het keukenafval (zo'n 40% van het restafval) niet langer in de grijze bak terecht komt, maar gescheiden wordt van het restafval. Om dat voor de inwoners makkelijker te maken gaat de gemeente daarvoor bakjes voor het keukenafval ter beschikking stellen. Helaas werd een amendement van VVD en CDA aangenomen waardoor het beschikbaar stellen van papiercontainers voor huishoudens in de laagbouw niet doorgaat. Doel was om meer en onvervuild papier op te halen en tevens zou de ophaalfrequentie van het papierafval dan teruggaan naar één keer in de vier weken wat een directe besparing in kosten betekent. Met de huidige prijs voor oud papier zou de investering in een aantal jaren terugverdiend zijn, en daarna ook tot kostenbesparingen leiden.

De uitvoering van de maatregelen uit het grondstoffenplan zal vergezeld gaan van de nodige publiciteit en uitleg. In een later stadium wordt beslist wat de beste aanpak is voor het inzamelen van PMD-afval: plastic, metaal (vooral blikjes) en drankpakken. Hoe om te gaan met het verder inzamelen van papier is nu ook onderwerp dat nog aan de orde moet komen.

Wat GroenLinks betreft mag het allemaal wel iets ambitieuzer, maar een meerderheid van de Raad trapt graag op de rem. Een motie van de PvdA en GroenLinks om het aanbieden van restafval verder te beperken werd wel door de Raad aangenomen. Hierin wordt het college uitgenodigd om in het eerste kwartaal van 2022 met voorstellen te komen.