Eerder kondigde het college aan van plan te zijn nog dit jaar het aantal parkeerplaatsen fors uit te breiden. Ook zou daarbij een doorgaande weg aan de achterzijde van het winkelcentrum worden aangelegd. Omdat het college dit aanmerkte als ‘routinematig onderhoud’, dreigde dit buiten het zicht van de gemeenteraad te gaan gebeuren.

Op verzoek van de fracties van de PvdA en GroenLinks werd dit voornemen besproken in de meest recente commissievergadering Wonen, Ruimte en Groen. In die vergadering uitten ook buurtbewoners hun bezorgdheid over de mogelijke negatieve gevolgen voor de leefomgeving. Voor beide partijen was duidelijk dat dit plan niet zomaar afgedaan kon worden als routinematig onderhoud. "Dit plan roept grote vragen op met betrekking tot de belangenafweging", aldus Albert Deuzeman van GroenLinks. "De impact op de leefomgeving, de verkeersveiligheid en het groen in deze dichtbevolkte wijk is aanzienlijk en omwonenden verdienen het dat de politiek en de raad zich hierover uitspreken."

De meeste andere fracties sloten zich, in wisselende bewoordingen, aan bij deze insteek. GroenLinks is blij dat de gehele raad hiermee heeft laten zien aandacht te hebben voor de zorgen van omwonenden. Na een bij vlagen felle discussie leidde dit uiteindelijk tot een toezegging van de wethouder om de plannen voor uitvoering voor te leggen aan de raad.  "Een mooie uitkomst", vindt Deuzeman. "Natuurlijk moeten de belangen van ondernemers ook meegenomen worden, maar het is essentieel dat de belangen van omwonenden en de leefbaarheid van de buurt zwaar meegewogen worden in de plannen voor het opknappen van het gebied rond het winkelcentrum in Noord-Hofland."