GroenLinks: toegang tot sport en cultuur voor arme gezinnen goed regelen

Met het onlangs vastgestelde nieuwe subsidiebeleid bestaat de mogelijkheid dat sport- en culturele organisaties de bezuinigingen gaan doorberekenen aan de gebruikers van deze voorzieningen. Dit kan betekenen dat de contributies omhoog gaan of dat de entreeprijzen verhoogd worden. GroenLinks vindt dat deze mogelijke lastenverhoging er niet toe moet leiden dat gezinnen met een laag besteedbaar inkomen vanwege de hogere kosten buiten spel worden gezet. Het beleid van de gemeente is er immers op gericht dat iedereen mee moet kunnen doen. De gemeente heeft daarmee volgens ons ook een verplichting daar op toe te zien en waar nodig bij te springen.

GroenLinks Voorschoten vindt Stichting Leergeld een belangrijk kanaal om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Dankzij Stichting Leergeld kunnen deze kinderen bijvoorbeeld meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Uit de beantwoording van vragen over Stichting leergeld bleek dat voor 2019 de subsidie aan stichting Leergeld gehalveerd was tot 20.000 euro. Tijdens een kort debat in de commissie Mens en Samenleving stelde GroenLinks raadslid van Rixtel dit aan de orde en vroeg zich af of deze halvering, gezien het nieuwe subsidiebeleid, niet te kort door de bocht is.

Nu zijn de mogelijkheden binnen het eerder vastgestelde kindpakket, dat door de sociale dienst wordt versterkt, verruimd. Het is daarmee mogelijk dat een deel van behoefte via het kindpakket kan worden opgevangen. Dit is echter nog niet aangetoond. Daarnaast bereikt Stichting Leergeld ook gezinnen die niet voor het kindpakket in aanmerking komen. Wethouder Mol gaf aan dat indien Stichting Leergeld middelen te kort komt dan opnieuw gaat bekijken hoe de gemeente daarin tegemoet kan komen. Hoewel GroenLinks blij is met deze belofte hadden we graag een hardere toezegging gehoord. GroenLinks zal hier dan ook de vinger aan de pols blijven houden.