Fractie vraagt wederom aandacht voor de belangen van de Dobbewijkbewoners

In de raadsvergadering van 12 november heeft de GroenLinks fractie wederom aandacht gevraagd voor de belangen van de bewoners in de Dobbewijk.

Deze keer ging het om de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de Dobbewijk. Dit is een instrument waarmee op het bedrijventerrein een heffing van ondernemers kan worden ingevoerd ten behoeve van het beheer van het terrein. De ondernemers krijgen de heffingsgelden weer terug van de gemeente als subsidie voor te treffen beheersmaatregelen. De ondernemers hadden hiertoe een activiteitenplan opgesteld, waarin zij hadden beschreven wat zij de komende vijf jaar van plan waren te gaan doen. Daarin waren zaken vermeld als het regelen van beveiliging, het ophangen van camera’s, het plaatsen van bewegwijzeringsborden en instelling van ‘parkmanagement’ om te verzekeren dat het terrein schoon en heel is.

In de raadsdiscussie wees de GL fractie erop dat in het activiteitenplan geen maatregelen waren opgenomen op het gebied van duurzame energievoorziening en duurzaam groenbeheer, onderwerpen die zich naar de mening van de fractie uitstekend lenen voor samenwerking bij het terreinbeheer. Ook wees de fractie erop dat maatregelen op het bedrijventerrein vervelende consequenties kunnen hebben voor de bewoners van de wijk, bijv. wanneer er camera’s langs de Dobbeweg zouden worden geïnstalleerd, die ook de bewegingen van langsrijdende bewoners vastleggen. Op dit punt vroeg de fractie van het college de verzekering dat dit soort maatregelen, die een inbreuk kunnen vormen op de privacy en leefomgeving van de bewoners, slechts worden genomen met instemming van laatstgenoemden. In haar reactie gaf wethouder Nieuwenhuizen aan dat in het tripartite overleg dat periodiek zal worden gehouden tussen gemeente, ondernemersvereniging en bewonersvereniging aandacht zal worden gevraagd voor de duurzaamheidsaspecten van het beheer en dat de gemeente erop zal toezien dat maatregelen die ingrijpen op de leefomgeving van de bewoners niet worden genomen dan na voorafgaand afstemmingsoverleg met de bewonersvereniging. Met deze toezeggingen vond de fractie de voorgestelde verordening aanvaardbaar en werd deze vervolgens door de raad aangenomen.