Momenteel ligt in het verlengde van de Kniplaan en de Knipbrug een brug over de A4 die veel door fietsers gebruikt wordt. In de planning gaat de A4 over vele kilometers verbreed worden aan beide zijden, hetgeen betekent dat er weer natuur opgeofferd wordt aan asfalt. Bij de voorgenomen verbreding van de A4 zal ook de bestaande brug vervangen moeten worden. Dat biedt kansen om de barrière die de A4 is kleiner te maken, waar mens en natuur profijt van hebben. De A4 zou zo voor diverse dieren, zoals reeën, hazen, konijnen en diverse marterachtigen, veiliger te overbruggen zijn. Dit kan door de brug breder te maken, waarmee de functie als verkeersbrug uitgebreid wordt tot ecoduct. Zo moet er naast de weg een strook van grond met planten en struiken komen, die voor dieren aantrekkelijk is om overheen te lopen. Ook is er gepleit voor het maken van onderdoorgangen bij de A4 voor bijvoorbeeld otters. Hierdoor kunnen deze diersoorten zich tussen het Groene Hart en de kust verplaatsen en dat is belangrijk om meer leefgebieden voor deze dieren bereikbaar te maken. Intussen zijn veel van deze diersoorten zeldzamer aan het worden en dat komt voor een belangrijk deel door gebrek aan leefgebieden. Een ecoduct biedt de kans om maatregelen te nemen om eerder verloren natuurwaarden te compenseren en een verdere aantasting van het Zuid-Hollands landschap te beperken. Bovendien zijn verbindingen van natuurgebieden essentieel voor de biodiversiteit, het geeft diersoorten de mogelijkheid om mee te bewegen met het voedselaanbod en een veranderend klimaat. Overigens zijn we er nog niet met alleen dit ecoduct. Richting de Vliet en de A44 zullen zeker ook aanvullende maatregelen genomen moeten gaan worden.

GroenLinks is blij dat het gemeentebestuur van Voorschoten, samen met zes andere buurgemeenten, samenwerkingsverband Holland Rijnland, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Rijnland en Dunea aandacht vraagt voor dit plan.

Het gemeentebestuur van Voorschoten stelt samen met de partners in een brief dat het gebied rondom de Vlietlanden de laatste ‘open’ verbinding is tussen het Groene Hart en het Nationale Park Hollandse Duinen. “Een sterke landschappelijke, ecologische en recreatieve verbinding tussen de kust en het Groene Hart is daarin onmisbaar voor de kwaliteit van de leefomgeving in onze regio.’’