Het recent aangenomen voorstel van het college om het scholenhuisvestingsplan (IHP) te wijzigen, waar donderdag 7 december uiteindelijk alleen GroenLinks en PvdA tegen stemden, betekent een akkoord met een opzettelijk gecreëerde vertraging van de scholenbouw in Voorschoten. Op korte termijn is het vooral de nieuwbouw van de Fortgensschool die hierdoor wordt geraakt. Helaas is deze er intussen wel op voorbereid, want vanaf de start van het huidige college is er bewust toegewerkt naar uitstel. Ondanks verkiezingsbeloften en door de gemeenteraad vastgestelde afspraken in het eerdere IHP om uiterlijk in 2026 een nieuwe school op te leveren, heeft het college geen serieuze poging gedaan de opdracht uit te voeren.

Dit houdt direct verband met een andere belofte in het coalitieakkoord die eerder gebroken werd: het plan voor een bibliotheek met een culturele functie (de Bibliotheek+), waardoor het terrein van het Cultureel Centrum vrij zou komen als locatie voor de nieuwe school. Toen het college hier begon over een “pas op de plaats” was direct duidelijk dat dit consequenties zou hebben voor andere beloftes. Het past in een patroon. Het nieuwe subsidiebeleid wordt niet uitgevoerd. Over de Kruispuntkerk, die al in de zomer een nieuwe bestemming zou krijgen, is nog niets bekend. De rotonde bij het gemeentehuis is nog steeds niet aangepast. Het herstel van het riool bij de Oranjeboomstraat is weer uitgesteld.

Voor GroenLinks, PvdA en D66 was het aanleiding om een motie van treurnis in te dienen. Het getuigt van onze teleurstelling dat het college niet in staat blijkt om tot uitvoering van besluiten te komen. Wat heet, eerder uitgewerkte plannen zijn de afgelopen tijd weggegooid. Die hebben de gemeente en betrokken inwoners veel tijd en geld gekost en het gevolg is dat er praktisch niets gebeurt. Door de voortdurende stagnatie is er ondertussen ieder jaar een gigantisch overschot op de jaarrekening van de gemeente. Wellicht is het een trauma van het vorige rechtse college, toen de gemeente uiteindelijk onder financieel toezicht kwam. Maar doelbewuste strategie of niet, Voorschoten kan zich geen jarenlange stilstand veroorloven.